Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Boekhandel Smit in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen Boekhandel Smit en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-books, multimedia, geschenkartikelen en paperblanks.

Artikel 2 Identiteit ondernemer

Naam: Boekhandel Smit
Vestigingsadres: Korte Tiendeweg 19, 2801JS, Gouda, Nederland

Telefoon: 0182-516613
Fax: 0182-529822
Email: info@boekhandelsmit.nl
Website: www.boekhandelsmit.nl

KvK-nummer: 29005998
BTW-nummer: 80.64.82.114.B.01

Artikel 3 Prijzen

• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de tot standkoming van de overeenkomst in (internet)winkel worden gehanteerd.
• Alle door Boekhandel Smit gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• Boekhandel Smit behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Levering & Verzendkosten

• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus.
• Levering geschiedt via TNT Post NL.
• Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 2.95 (ongeacht het aantal producten en gewicht)
• Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.

Artikel 5 Betaling

• Facturering door Boekhandel Smit vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten..
• Betaling door koper dient te geschieden binnen 8 dagen na aflevering op een door Boekhandel Smit aangegeven bankrekening. Tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via Ideal, PayPal(creditcard) of anderszins.
• In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Boekhandel Smit gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
• Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.

Artikel 6 Reclames en retourzendingen

• Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan Boekhandel Smit te melden.
• Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Boekhandel Smit te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Boekhandel Smit, indien deze de retourzending gegrond acht., zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Boekhandel Smit. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aanschafbedrag wordt binnen 8 dagen teruggestort. De gemaakte portokosten worden niet teruggestort.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

• Boekhandel Smit is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen Boekhandel Smit en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.